Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltatás tárgya, szerzõdés tartalma

1.1 A NETDREAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Lõportár utca 8., továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira elõfizetõ ügyfelei
(továbbiakban: Elõfizetõ) részére a Szolgáltatási Szerzõdésben
(továbbiakban: Szerzõdésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja,
az érvényes – a weboldalon közzétett – árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt
feltételek szerint.

1.2 Az Elõfizetõ a Szerzõdés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerzõdésben megadott szolgáltatások biztosítására éves
99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az
elõre bejelentett karbantartások.

2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a
megrendeléstõl számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt
képeznek azok a kiegészítõ, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások,
melyeket a Szolgáltató közvetít az Elõfizetõ felé. Ezen szolgáltatások
kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez.

2.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott
díjakat az Elõfizetõ felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidõszak
elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak,
melyek a tárgyidõszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az elsõ számlát a
Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Elõfizetõ a Szerzõdés
megkötésekor köteles teljesíteni.

2.5 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a
szolgáltatásainak tartalmát és díját, errõl honlapján közzétett hírben
és árlistában Elõfizetõt tájékoztatni köteles. Amennyiben Szolgáltató
és Elõfizetõ egyedi megrendelési szerzõdés kötöttek szabott árakkal
kölcsönös akaratukkal módosíthatják azt – az elsõ emelt díjszabású
számla pénzügyi teljesítése akaratnyilatkozatnak tekintendõ -, vagy
Szolgáltató 30 napos határidõvel felmondhatja a szolgáltatást. Elõre
kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

2.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy
a szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben õt a
szolgáltatás nyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak
gyakorlásában olyan tényezõ akadályozza, amely szorosan a szolgáltatás
ellátásához köthetõ és amelyrõl Elõfizetõnek a szolgáltatás
megrendelésekor tudomása volt, vagy arról a hatályos jogszabályok
szerint tájékozódni és Szolgáltatót tájékoztatni volt köteles, valamint
ha az Elõfizetõ az alábbi elõírásokat megszegi:

2.6.1 Tilos a tárterületen törvénybe ütközõ, pornográf, szerzõi jogokat vagy a jó ízlést sértõ anyagok elhelyezése;

2.6.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;

2.6.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek (spam) küldése valamint más felhasználók zaklatása;

2.6.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

2.7 A Szolgáltató a tõle elvárható gondossággal óvja az Elõfizetõ által a Szolgáltató
szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelõsséget az adatokért, sem az adatok elvesztésébõl
származó következményi károkért.

2.8 A Szolgáltató jogosult az Elõfizetõ adatait
nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az
Elõfizetõ írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a
törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset.

2.9 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban errõl
a hatálybalépést megelõzõen honlapján közzétett hír formájában tájékoztatnia kell az ügyfeleit a változás
érvénybe lépése elõtt. Az átmeneti 30 napos idõszakban a régi ÁSZF a hatályos, azonban a 30 napon túl külön
értesítés nélkül a módosított lép hatályba.

Az Elõfizetõ jogai és kötelezettségei

3.1 Az Elõfizetõ jogosult az általa megrendelt szolgáltatások
igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján, mindezt jelen ÁSZF
2.1 pontjában meghatározott rendelkezésre állás mellett.

3.2 Az Elõfizetõ a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és

3.3 telekommunikációs feltételeket önmaga számára, a Szolgáltató segítségnyújtása nélkül biztosítja.

3.4 Az Elõfizetõ köteles a megrendelt szolgáltatásokat
elõírásszerûen használni, ellenkezõ esetben amennyiben az elõírásszerûtlen használat harmadik fél jogát sérti, vagy Szolgáltatót harmadik félnek nyújtott szolgáltatásának ellátásban akadályozza Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerzõdést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredõ károkért az Elõfizetõ a Ptk. szabályai szerinti kárfelelõsséggel tartozik.

3.5 Az Elõfizetõ köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredõ károkért Elõfizetõ felel.

3.6 Az Elõfizetõ köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a
Szolgáltatóval kötött határozott idejû szerzõdésben megadott díjat megfizetni. Elõfizetõ kijelenti, hogy a Szolgáltatóval kötött határozott idejû szerzõdése annak lejáratakor automatikusan további 1 éves idõintervallumra meghosszabbodik a határozott idejû szerzõdési formát megtartva, kivéve ha ennek tilalmáról a határozott idejû szerzõdés lejárata elõtt 30 nappal a szolgáltató felé írásban rendelkezett. Az így meghosszabbított szerzõdésben szereplõ jogviszonyt Elõfizetõ és Szolgáltató, mint folytatólagos jogviszonyt kezelik, ugyanakkor elfogadják, hogy a szerzõdés megújulásának dátumakor érvényes árakkal folyik tovább a szolgáltatás.

3.7 Az Elõfizetõ elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, felfüggesztésére, kikapcsolására, törvényileg szabályozott mértékû késedelmi kamat felszámítására és az Elõfizetõ adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló
adósságbehajtó társaságnak.

3.8 Az Elõfizetõ köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történõ változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni

4. Kárigények
A Szolgáltató és az Ügyfél közötti létrejött szerződéses jogviszony hatályán belül a Szolgáltató szerződésszegésért való kártérítési felelősségének legfelső határa az Ügyfél által kifizetett szolgáltatási díj egy havi összegével egyezik meg.

5. A szerződés hatálya

5.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizetõ számára.

5.2 Amennyiben alamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal az ellenkezőjét nem kéri, vagy a határozott idejû szerződésben annak lejáratakor való automatikus meghosszabbodását nem tiltja a Szerződés automatikusan további egy éves idõintervallumú határozott szerződéssé alakul át, melynek díjszabása a Szolgáltató honlapján közzétett a lejárat napján aktuális árlista díjszabásza alapján változik.

5.3 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a
Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

5.4 Mindkét fél jogosult a Szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

5.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

6. Egyebek

6.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

6.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.